Kielijelppi > Att skriva vid universitetet > 4. Hur man bygger upp en vetenskaplig text

Om uppsatsens disposition

Uppsatsen består i sin helhet av tre delar: inledning, själva texten och avslutning. Texten består också av tre delar:

  • inledning

För in läsaren i ämnet, presentera syftet, formulera problem eller hypotes, ange begränsningar. Knyt an till tidigare forskning, ifrågasätt den eller visa hur du bygger vidare på den. Beskriv hur innehållet är disponerat. Redogör för ditt material och din vetenskapliga metod.

  • huvudtext (avhandling)

Redovisa för det arbete som du utfört: analys, rapport, diskussion, presentation.

  • avslutning

Avrunda framställningen. Sammanfatta och presentera slutsatser, se framåt mot något som kan vara värt att forska vidare i.

Det finns inga fastslagna bestämmelser för hur du ska disponera innehållet i inledningen. Fråga din handledare om råd.

Disposition

Dispositionen kan variera. Begränsa antalet nivåer, det blir för svårt för läsaren (och för dig själv!) att hålla reda på graderingarna annars. Håll dig till tre eller högst fyra nivåer. Ensiffriga delar kallas kapitel, delkapitel/avdelningar är tvåsiffriga och sedan kan du ytterliga dela in i avsnitt som är den minsta enheten.

Punktens uppgift är att hålla i sär siffrorna. Ingen punkt närmast rubriken!

Litteratur

Siv Strömqvist, 1998. Uppsatshandboken. Hallgren och Fallgren